Solaris I


Anasayfa


Hedefler


Aracımız


Ekibimiz


Sponsorlarımız


Sponsorumuz olmak i�in


Takvim


Fotoğraflar

ve videolar


Linkler


Basında Solaris


İletişim


Fran�ais


 

Ekibin ve Projenin ana hedefleri;
1) Alternatif enerji kaynaklarından biri olan g�neş enerjisinin �lkemizde tanıtımını sağlamak ve b�ylece gelecekte oluşabilecek enerji sıkıntılarına alternatif ��z�mleri uygulamaya ge�irilebileceğini g�sterebilmek,
2) Bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek, g�vdesinden motoruna her par�asıyla ileri teknolojik bir aracın �lkemiz şartlarında olabildiğince yerli malı kullanarak �retimini ger�ekleştirebilmek,
3) �niversite � Sanayi � Meslek Odaları�nın birlikte bir sorunun ��z�m�nde �ğrenci, akademisyen, destekleyen kuruluş(kurum) ve girişimci sıfatlarıyla paydaşlar olmasına imkan tanıyarak, gen�lerin �nemli bir projede etkin g�rev alarak, birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olmak,
4) Makine M�hendisliği eğitiminde �ğrencilerin, tasarım ve analiz teorik �ğrenimini imalat ve iyileştirmelere katılarak uygulamaya d�n�şt�r�lebilmesine yardımcı olmak,
5) G�neş enerjisi ile �alışan uluslar arası yarışlarda yarışabilecek ara�lar ortaya �ıkarabilmek,
6) Gerek Dokuz Eyl�l �niversitesi�nin, M�hendislik Fak�ltesi�nin ve Makine M�hendisliği B�l�m��n�n, gerekse projemize katılan diğer eğitim kurumları ve destek�i kuruluşların ve araştırmalarımızın tanıtımına yardımcı olmaktır.


            | Solaris I | Anasayfa | Aracımız | Ekibimiz | Sponsorlarımız | �retim Planımız | Basında Solaris | Fotoğraflar | Linkler | İletişim | Fran�ais |


Designed and coded by TheBoss. Copyright by Team Solaris II. For problems or questions regarding this Web site contact [Team Solaris].

Last updated: 03.08.2006