Solaris I


Anasayfa


Hedefler


Aracımız


Ekibimiz


Sponsorlarımız


Sponsorumuz olmak i�in


Takvim


Fotoğraflar

ve videolar


Linkler


Basında Solaris


İletişim


Fran�ais


Formula G�ne� 2005�in ard�ndan...

 

 

 

 

 

 

 

 

T�rkiye�nin ilk G�ne� Enerjisi ile �al��an Ara� Yar��lar� (FormulaG) 30 A�ustos 2005� te Formula 1 Pisti�nde (�stanbulPark) yap�ld�. Zor ve yo�un bir �al��ma d�neminden ge�en 16 ekip yar��maya kat�labildi. Yar��ma duyuruldu�unda 27 ekip kat�lmak i�in ba�vurmu�tu, ancak son olarak yar��maya bir ay kala kat�lamayaca��n� a��klayan Bo�azi�i �niversitesi�yle birlikte bu say� 16�ya kadar d��t�.

FormulaG, FIA Alternatif Enerji Kategori 1, S�n�f 2 t�r�nde bir yar��t�. �stanbul Park��n toplam 8 tur ba�ka bir deyi�le toplam 43.2 km ko�ulmas� hedeflendi. Bu yar��a, Solaris Ekibi olarak yakla��k 18 ayl�k yo�un bir emek ve �aba ile haz�rland�k. Her�eyin ilk olmas�n�n s�k�nt�s�n� �ok �ektik. �lk kez yap�lacak olan bir yar��a, �rne�ini sadece yurtd���ndaki tak�mlar�n internet sayfalar�ndaki resimlerinde g�rd���m�z  ara�lar�, olduk�a k�s�tl� �artlarda, �zg�n olarak yapmaya �al��t�k. Sonu�ta san�r�z sadece bizi de�il, yar��maya kat�lan di�er ekipleri de etkileyen, yurtd���ndaki uluslararas� yar��lara kat�labilecek �zelliklerde bir ara� ortaya ��karmay� ba�ard�k. 24 ki�ilik ekibimizde herkes bireysel olarak bu projeyi ek ya da yapmas� zorunlu bir i� olarak de�il, hakk�n� vererek yapmaya �al��t�, kendisinden bir�ok �d�n verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FormulaG etkinli�i toplam 4 g�n s�rd�. �lk g�n,  ara�lar g�ne�le �arj edildi, gerekli teknik e�itimler verildi, pist tan�t�ld�. �kinci g�n s�ralama turlar� yap�ld�. ���nc� g�n ara�lar tekrar �arj edildi ve serbest antrenman yap�ld�. Etkinli�in son g�n�nde, yani 30 A�ustos� ta ise yar�� vard�.  Yar��mada ilk olmas� a��s�ndan organizasyonun malesef baz� eksiklikleri yok de�ildi.

Yar��maya kat�labilen her ekip bizce bir�eyler ba�arm�� demekti. Ekipler birbiriyle �ok iyi dost oldu. �zellikle, Ankara �niversitesi - Hitit G�ne�i'nden gelen arkada�lar �ok yard�msever ve g�lery�zl� insanlard�,  �T� ekibindeki arkada�lar da.  �n�n� �niversitesi, Sakarya �niversitesi, Isparta - SD�'n�n emekleri ger�ekten g�r�lmeye de�erdi. ��nk� maddi a��dan ve imkanlar a��s�ndan k�s�tl� olmalar�na ra�men ARGE �al��malar�n�n olduk�a desteklenmesi gerekli olan �lkemizde, teknolojik, g�zel �eyler ortaya ��karm��lard�.  

T�B�TAK Bilim ve Teknik Dergisi taraf�ndan d�zenlenen yar��mada toplam 10 ekip en az bir tur tamamlayabildi.

Ege B�lgesi�nden yar��maya kat�labilen tek �niversite ekibi olan Solaris� le birlikte, �T� ve Y�ld�z Teknik �niversitesi'nin ara�lar� da gerek kulland�klar� teknoloji, gerek aerodinamik tasar�mlar� ve ergonomik yap�lar� nedeniyle be�enilen ara�lar aras�ndayd� ama malesef �T� ilk turu  tamamlayamad� YT� ise biraz fazla h�zl� gidip enerjisini bitirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yar��maya kat�l�rken projemizin ve ekibimizin ana hedefleri;

1)      Yenilenebilir enerji kaynaklar�ndan olan g�ne� enerjisinin �lkemizde tan�t�m�n� sa�lamak ve b�ylece gelecekte olu�abilecek enerji s�k�nt�lar�na alternatif ��z�mleri uygulamaya ge�irilebilece�ini g�sterebilmek,

2)      Bilimsel ara�t�rmalarda kullan�labilecek, g�vdesinden motoruna her par�as�yla ileri teknolojik bir arac� dizayn edip �lkemiz �artlar�nda olabildi�ince yerli mal� kullanarak �retimini ger�ekle�tirebilmek,

3)      �niversite � Sanayi � Meslek Odalar��n�n birlikte bir sorunun ��z�m�nde ��renci, akademisyen, destekleyen kurulu�(kurum) ve giri�imci s�fatlar�yla payda�lar olmas�na imkan tan�yarak, gen�lerin �nemli bir projede etkin g�rev alarak, birlikteli�in sa�lanmas�na yard�mc� olmakt�. Hedeflerimizi, hakk�n� vererek yerine getirebildi�imizi d���n�yorum.  

 

 

 

 

 

 

 

Bu y�l uluslararas� olaca�� FormulaG esnas�nda Bilim ve Teknik Dergisi taraf�ndan a��klanan yar��maya umar�m daha da iyi �al��malarla daha fazla ekip kat�l�r. Benzeri teknolojik, bilimsel etkinlikler, teknolojinin ve bilginin yay�lmas�nda �nemli bir rol �stleniyor ��nk�.

Bu yar��maya kat�labilmemizi sa�layan ba�ta ana sponsorumuz G�VSA Kompozit olmak �zere, T�B�TAK � Bilim ve Teknik Dergisi, �nci Ak�, MNG Kargo, Delphi, Delphi Diesel ve di�er sponsorlar�m�za, projemize deste�inden dolay� MMO � �zmir ve di�er destek veren ki�i, kurum ve kurulu�lara birkez daha te�ekk�rler.

Sayg�lar�m�zla,

Derece

Tak�m Ad�

Tur

En iyi zaman

Ortalama H�z

1

ORT

8

9:53.349

22,803

2

Hasat � At�l�m �n

7

8:39.952

22,563

3

YUGAT�7Tepe �n.

6

7:24.238

22,580

4

Saguar � Sakarya

6

6:48.392

18,482

5

ODT�

5

7:55.266

23,672

6

Hitit G�ne�i  Ank

5

9:17.919

14,729

7

Solaris

4

8:45.649

27,885

8

YTU-GESK

3

6:32.696

13,490

9

Ceryan-Kocaeli �.

2

24:09.605

16,410

10

T�rk Mekatronik

1

-

15,311

11

Gazi �n.

0

-

-.---

12

ITU-GAE

0

-

-.---

13

GYTE & Sabanc�

0

-

-.---

14

TaTo � �n�n� �

0

-

-.---

15

ACI

0

-

-.---

16

Isparta - SD�

0

-

-.---

         �nternet adresimiz: http://www.deu.edu.tr/solaris

         Yar��madan foto�raflar: ../TR/formulag1.htm

         74.�EF�ndaki stand�m�zdan foto�raflar: ../TR/fuardan.htm

         Yar�� hakk�ndaki di�er foto�raflar: http://www.biltek.tubitak.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            | Solaris I | Anasayfa | Aracımız | Ekibimiz | Sponsorlarımız | �retim Planımız | Basında Solaris | Fotoğraflar | Linkler | İletişim | Fran�ais |


Designed and coded by TheBoss. Copyright by Team Solaris II. For problems or questions regarding this Web site contact [Team Solaris].

Last updated: 03.08.2006