Solaris Ekibi G�neş Enerjisi ile �alışan Ara� Projesi   

 


Solaris II
Giri�
Arac�m�z
Sponsorlar
�yelerimiz
FormulaG
Proje Takvimi
Resimler ve Videolar
Ba�lant�lar
�d�ller
Bas�nda Solaris
�leti�im
Site Haritas�
ENGLISH
FRAN�AIS

Giri�

Solaris* Tak�m�

Solaris tak�m�, g�ne� enerjisi ile �al��an ara� yapma fikri etraf�nda toplanm�� akademisyenler, giri�imciler ve lisans seviyesinden doktora seviyesine kadar geni�leyen yelpazedeki ara�t�rmac�lardan olu�maktad�r. Tak�m�n �ncelikli hedefi, 30 Agustos 2005 te Bilim ve Teknik Dergisi taraf�ndan T�B�TAK destekli d�zenlenen FormulaG yar��mas�na kat�lmakt�r.

Bu siteyi yakla��k bir y�ldan beri devam eden yo�un �al��ma s�ras�nda edindi�imiz bilgileri payla�mak, yapt���m�z �al��malara destek olabilecek firma ya da ki�ilere ula�mak ve tak�m i�indeki geli�meleri takip etmek isteyenler i�in haz�rlad�k. Bir �ekilde, yenilenebilir enerji kaynaklar� ile ilgili �al��malara ufak bir katk�s� bile olursa bu site amac�na ula�m�� demektir.

 

*Solaris: Latincede "G�ne�"

 Tak�m�m�z

  Dokuz Eyl�l �niversitesi / Makina

   M�hendisli�i B�l�m� / Otomatik

   Kontrol, Mekatronik ve CAD

   Laboratuvarlar�

 G�VSA Kompozit

  Ege Meslek Y�ksek Okulu - End�striyel

   Elektronik B�l�m�

�  Ege �niversitesi / Elektrik - Elektronik 

   M�hendisli�i B�l�m�

   Sponsorlar

G�VSA Kompozit

T�B�TAK

Bilim ve Teknik Dergisi

� İnci Ak�

� MNG Kargo
Delphi
Delphi Diesel Aftermarket
TEPAŞ
BİSAN
Michelin

  Destek
TanPlast
Sismak
İzmir Yarış Pisti

� Fersa Sac İşleme Merkezi

� �znuray Makina ve Yedek Par�a Sanayi

� Altekma İnşaat Dış Tic.Ltd.Şti.

� G�rmak

� Tekno M�hendislik

� JBSMot.Sp

� YAY-SE Yay & Mak. San. ve Tic. Ltd. Sti

� Ege Tim Ltd. �ti.

� �zelta�

Pilci

Garanti Sigorta

� Makina M�hendisleri Odas� - �zmir �ubesi


    


| Solaris II | Giriş | Sponsorlar | Takım �yeleri | FormulaG | Proje Takvimi | Galeri | Bağlantılar | �d�ller ve Araştırmalar | İletişim | T�RK�E | English | Fran�ais |

 Web Sayfasının T�m Hakları "Team Solaris"e aittir. İzinsiz kopyalanamaz.
Web sayfası hakkındaki sorularınız ve �nerileriniz i�in [Team Solaris] adresimizi kullanabilirsiniz.
Son G�ncelleme: 03/08/06.

web master:

web sites designed and coded by Ayta� G�ren,

 enter page designed by Safa �eting��

translated into French by M.Anıl G�venatam